Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Joboxx (Joboxx Recruitment Technologies NV, met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 4D en ondernemingsnummer 0689.939.323, hierna “Joboxx”) zijn van toepassing op alle gebruikers van het Joboxx Platform (zoals hierna gedefinieerd), en op ieder gebruik van dat Platform en/of van haar Website (zoals hierna gedefinieerd), zowel door professionele gebruikers als door particulieren, zowel door werkgevers die een vacature of advertentie plaatsen als door sollicitanten.  Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor (i) iedere overeenkomst of transactie aangegaan, (ii) elke dienst geleverd en (iii) elke prestatie gefactureerd door Joboxx.
 2. Iedere verwijzing naar of toepassing van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij deze door Joboxx uitdrukkelijk en schriftelijk worden erkend of aanvaard. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden, in welke vorm of zin ook, vereist de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Joboxx.
 3. Joboxx behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden zal van toepassing zijn vanaf de dag waarop zij online worden geplaatst, voor iedere Dienst en alle Bijkomende Diensten vanaf die datum geleverd, en voor ieder gebruik dat vanaf die datum van het Platform en/of de Website van Joboxx wordt gemaakt.

2. Dienstverlening

2.1 Standaard dienstverlening

Joboxx verleent standaard een dienst (hierna de “Dienst”), die erin bestaat op haar website http://www.joboxx.com (hierna de “Website”) een platform ter beschikking te stellen dat het volledige proces van rekrutering omhelst en dat de gegevens van werkgevers met een vacature of aanbieding combineert met de gegevens van sollicitanten (hierna het “Platform”). Iedere persoon, organisatie of rechtspersoon die het Platform gebruikt om gegevens in te voeren of gegevens te verkrijgen geldt als “Gebruiker”.

De Dienst omvat onder meer: het ongelimiteerd plaatsen van advertenties, het beheren van jobpools, het ongelimiteerd ontvangen van sollicitaties, de mogelijkheid om te communiceren en (automatische) e-mails te versturen, het matchen van kandidaten met werkgevers, het aanleggen van reservepools van kandidaten.

Door een beroep te doen op de Dienst van Joboxx aanvaardt de Gebruiker de inhoud en de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Bijkomende dienstverlening

Indien gewenst en uitdrukkelijk overeengekomen, kan Joboxx, tegen betaling, bijkomende diensten verzorgen (hierna de “Bijkomende Diensten”).
Deze bijkomende dienstverlening kan o.m. de volgende taken omvatten:

 • advies over het gebruik van kanalen o.m. voor rekrutering en het adverteren van vacatures,
 • advies over de optimale inzet van middelen,
 • het gebruik van een Joboxx-app,
 • het uitvoeren van assessments,
 • employer branding,
 • andere diensten zoals verder concreet overeen te komen.

2.3 Diensten van Derden

Gebruikers kunnen via het Platform toegang verkrijgen tot diensten die door derde partijen (“Derden” – ongeacht of deze al dan niet zelf ook Gebruikers zijn) worden aangeboden, bv. social media, agentschappen, betalende websites, freelancers (hierna “Diensten van Derden”).

Het verlenen van dergelijke diensten verloopt buiten Joboxx om, en gebeurt al dan niet tegen betaling volgens de gebruikelijke regels en voorwaarden van de verstrekker van de bewuste dienst. Joboxx neemt daarbij geen enkele rol op zich van bemiddeling, onderhandeling, makelarij, commissionair of enige andere hoedanigheid van tussenpersoon, en ontvangt daarvoor geen commissie of andere vergoeding.

Joboxx blijft volledig vreemd aan iedere contractuele of buitencontractuele relatie die aldus tussen een Gebruiker en een Derde zou kunnen ontstaan, zelfs al wordt daarbij – op welke wijze ook – gebruik gemaakt van het Platform. Joboxx komt dan ook niet tussen in enige discussie of enig geschil tussen een Gebruiker en een Derde en draagt in dat verband ook geen enkele aansprakelijkheid.

2.4. Registratie als Gebruiker

a) Iedere persoon die toegang wenst te krijgen tot het Platform, moet zich op de Website registreren als Gebruiker. Daartoe moet de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens invullen op het registratieformulier op de Website. Het registratieformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De account verbonden aan elke onvolledige of onjuiste registratie kan door Joboxx eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden. Joboxx is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, noch voor enige andere schade die daaruit zou voortvloeien.

b) Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.
Het gebruik van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen is niet toegestaan.

c) Bij de registratie dient de Gebruiker zich door het aankruisen of aanklikken van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy van de Website. Zonder zulke uitdrukkelijke bevestiging kan de registratie niet worden voltooid.

d) Joboxx behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren of te annuleren. De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om de volgende redenen:

 • De Gebruiker verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie, of verstrekt onjuiste of onvolledige gegevens;
 • De Gebruiker komt een in de Gebruiksvoorwaarden of in de Privacy Policy gestelde verplichting niet na, of Joboxx heeft redenen op basis waarvan zij redelijkerwijze aanneemt dat de Gebruiker een dergelijke verplichting niet nakomt of zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan Joboxx redelijkerwijze kan oordelen dat de registratie niet aanvaard kan worden of niet behouden kan blijven.

e) De Gebruiker kan zijn/haar registratie opzeggen door een schriftelijke mededeling aan Joboxx of door op de Website het geëigende formulier in te vullen voor de stopzetting van de registratie. Daardoor verliest de Gebruiker het recht om toegang te hebben tot het Platform en het Platform te gebruiken.

Joboxx verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te doen om zo snel mogelijk na ontvangst uitwerking te geven aan de mededeling of het verzoek tot beëindiging van de registratie.

2.5. Relatie tussen Joboxx en Gebruiker

De contractuele relatie tussen Joboxx en de Gebruiker is deze van het verlenen van een dienst, de huur-verhuur van werk, met dien verstande dat de verlening van de Dienst vrij van enige vergoeding geschiedt.

Indien tussen twee of meer Gebruikers een rechtsverhouding ontstaat, bv. door het uitwisselen van gegevens, of een contractuele relatie ontstaat, bv. door het sluiten van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige dienstverlening, dan is Joboxx op geen enkele manier partij bij die rechtsverhouding of overeenkomst. Joboxx komt ook op geen enkele wijze actief tussen beide bij het totstandkomen van zulke rechtsverhouding of contractuele relatie. Joboxx stelt louter het Platform ter beschikking aan de hand waarvan de betrokken partijen elkaar kunnen vinden en informatie of gegevens kunnen uitwisselen.

Op geen enkele manier komt tussen Joboxx en een Gebruiker een arbeids- of vergelijkbare relatie tot stand waarbij Joboxx zou kunnen worden aangemerkt als de werkgever of opdrachtgever van de Gebruiker, noch omgekeerd waarbij Joboxx zou kunnen worden aangemerkt als de werknemer of lasthebber van de Gebruiker.

Joboxx treedt evenmin op als arbeidsbemiddelaar, interimkantoor, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau.

3. Vergoeding van diensten en betalingen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is de Dienst die wordt verleend door Joboxx volledig gratis en dient de Gebruiker niets te betalen.

3.2. Bijkomende Diensten of Diensten van Derden worden meestal wel geleverd tegen betaling, bijvoorbeeld het inschakelen van recruiters of het posten van advertenties op betaalsites. De vergoeding die de Gebruiker voor Bijkomende Diensten dient te betalen, verschijnt in een duidelijk overzicht op zijn/haar scherm en de Gebruiker wordt uitdrukkelijk gevraagd de aankoop te bevestigen en te betalen. Door het samenbundelen van de aankopen zal de Gebruiker meestal minder betalen dan indien hij of zij rechtstreeks diezelfde bestelling zou plaatsen.

3.3. De betrokken vergoedingen en/of de door Joboxx verzonden facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar op het adres en de bankrekening van Joboxx.

Alle klachten betreffende facturen moeten Joboxx binnen de tien (10)) kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Bij alle vergoedingen en kosten worden steeds het bedrag van de btw en de eventuele bijkomende kosten vermeld. Offertes of commerciële voorstellen voor betalende diensten van Joboxx zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldig gedurende telkens dertig (30) kalenderdagen na de datum van de offerte of het voorstel.

Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht, op vraag van de Klant, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd of bijkomende werkzaamheden worden gevraagd, zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk.

3.4. Indien de Gebruiker nalaat te betalen, of nalaat om tijdig te betalen,

 • zal de Gebruiker onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 10 %;
 • heeft Joboxx het recht, na ingebrekestelling die gedurende 7 dagen onbeantwoord is gebleven, om de Overeenkomst te verbreken, met onmiddellijke uitwerking en met toepassing van een verbrekingsvergoeding van 10 % van het bedrag verschuldigd voor de bestelde Bijkomende Dienst(en);
 • heeft Joboxx recht op de vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met inbegrip van alle eventuele invorderingskosten en gerechtelijke kosten.

3.5. Diensten van Derden die tegen vergoeding worden gepresteerd, worden rechtstreeks tussen de Gebruiker en de dienstverlener afgehandeld en rechtstreeks door de Gebruiker aan de dienstverlener betaald. Joboxx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband, noch voor de levering van de betrokken Diensten van Derden, noch voor de betaling van de verschuldigde vergoeding of enig ander aspect van de rechtsverhouding tussen de Gebruiker en de Derde.

4. Garanties en aansprakelijkheden

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, neemt Joboxx een inspannings- of middelenverbintenis op. Joboxx verbindt zich ertoe alle inspanningen te doen die in redelijkheid van haar mogen worden verwacht, om de legitieme doelstellingen en verwachtingen van de Gebruiker te bereiken.

Joboxx garandeert niet dat de Gebruiker het beoogde resultaat zal bereiken, bv. dat de rekruterende werkgever de geschikte kandidaat zal vinden, of dat de solliciterende kandidaat een job zal aangeboden krijgen.

4.2. Joboxx garandeert wel dat het Platform naar behoren zal functioneren, en dat zij met name alle inspanningen zal doen die in redelijkheid van haar mogen worden verwacht, om ervoor te zorgen dat het Platform zo veel mogelijk en zo goed mogelijk beschikbaar is voor de Gebruikers, met zo weinig mogelijk hindernissen, onderbrekingen of beperkingen voor de Gebruikers.

Joboxx garandeert dat zij software, programma’s, servers en andere producten gebruikt die up to date en state of the art zijn, en dat zij naar redelijke maatstaven ervoor zorgt dat alle componenten goed worden onderhouden, tijdig worden bijgewerkt en zo nodig vernieuwd.

4.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te gebruiken, te vermelden of in te geven op het Platform. Iedere Gebruiker is verantwoordelijkheid voor de juistheid en eerlijkheid van de door hem of haar verstrekte gegevens, en geeft er zich rekenschap van dat één of meer andere Gebruikers op de juistheid en eerlijkheid van zijn of haar gegevens zal (kunnen) vertrouwen.

Joboxx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de mededelingen en/of gegevens die de Gebruiker via het Platform plaatst of verstrekt. Joboxx kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of het nalaten van een Gebruiker. Bovendien kan Joboxx op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele inschattingsfout wat betreft (i) de referenties en de bijzondere kwalificaties, capaciteiten, persoonlijkheid en ervaring van een Gebruiker, (ii) de verschillende wettelijke en medische vereisten waaraan een Gebruiker moet voldoen om een bepaalde functie uit te oefenen, of (iii) eender ander gevolg dat is ontstaan omdat een Gebruiker verkeerde of foutieve informatie heeft gebruikt of verstrekt.

4.4. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving is Joboxx in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, incidentele schade, indirecte schade, economische of gevolgschade of verlies, met inbegrip van winstderving, reputatieschade, verlies van omzet of contracten of verlies van zakelijke opportuniteiten geleden door een Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform of het verstrekken van de Dienst.

4.5. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving is de totale aansprakelijkheid van Joboxx die voortvloeit uit haar relaties met elke Gebruiker uitdrukkelijk beperkt tot de vergoeding die de Gebruiker daadwerkelijk voor de diensten van Joboxx heeft betaald. Bij gebreke aan effectieve vergoeding is de aansprakelijkheid van Joboxx beperkt tot maximaal  vijfhonderd euro (EUR 500,00). Voor deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van belang of de handeling of nalatigheid toe te schrijven is aan Joboxx, haar medewerkers, dan wel haar onderaannemers. Evenmin is het van belang of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad dan wel risicoaansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor de totaliteit van iedere vorm van aansprakelijkheid van Joboxx tegenover een bepaalde Gebruiker, en per schadegeval of samenhangend geheel van schadegevallen.

4.6. De Gebruiker die in professionele hoedanigheid handelt verbindt zich ertoe zich voldoende te verzekeren teneinde, in voorkomend geval, Joboxx, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners, onderaannemers en/of andere derden schadeloos te stellen voor elke schade, klacht of eis die voortvloeit uit of betrekking heeft op de relatie tussen de Gebruiker (of een andere Gebruiker) en Joboxx of tussen twee of meer Gebruikers, en door de Gebruiker werd veroorzaakt.

Deze verzekering dient eveneens binnen een redelijke limiet de eventueel verschuldigde vergoedingen en gerechtskosten (incl. rechtsplegingsvergoeding) te dekken.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de samenwerking van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke of gevoelige aard zijn.

5.2. Joboxx verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens van haar Gebruikers slechts aan andere Gebruikers door te geven, of tot die gegevens door middel van het Platform slechts toegang te verlenen, met de expliciete of impliciete doch zekere toestemming van de betrokken Gebruiker.

5.3. Iedere Gebruiker erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij/zij de gegevens van een andere Gebruiker die hem/haar via het Platform ter beschikking worden gesteld, vertrouwelijk moet behandelen en niet aan derden mag doorgeven.

In geval van inbreuk op dit artikel door de Gebruiker, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Joboxx van twintigduizend euro (€ 20.000,00) per inbreuk. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van Joboxx op een hogere schadevergoeding wanneer zij bewijst een grotere schade te hebben geleden, noch aan het recht van andere Gebruikers om een schadevergoeding te eisen.

6. Gegevensbescherming – privacy (verwijzing)

Joboxx staat in voor de naleving van de reglementering over de bescherming van persoonsgegevens.

Zij heeft daartoe een “Privacy Policy” opgesteld, welke hier is opgenomen en een integraal bestanddeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Door op de Website te klikken voor akkoord met deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder voor akkoord met de Privacy Policy, verleent de Gebruiker toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de in de Privacy Policy aangegeven doeleinden. De Gebruiker verleent op dezelfde wijze toestemming voor het doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens aan één of meer (welbepaalde) andere Gebruikers van het Platform, zoals specifiek aangegeven op het Platform.

De Gebruiker geeft er zich rekenschap van dat de ontvanger zijn/haar persoonsgegevens ook zal verwerken, dat hij/zij daarbij recht heeft op een gelijkwaardige bescherming van die persoonsgegevens, doch dat dit een zaak is van de Gebruiker en de ontvanger van de persoonsgegevens (die ook een Gebruiker is). Door het Platform te gebruiken en persoonsgegevens van andere Gebruikers te ontvangen, garandeert de ontvanger van de persoonsgegevens de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

7. Gebruiksvoorwaarden (verwijzing)

De toegang tot en het gebruik van het Platform en de Website van Joboxx zijn onderworpen aan de naleving van een reeks voorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”).

Joboxx heeft daarvoor een reglement opgesteld, dat hier is opgenomen en een integraal bestanddeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Hoe dan ook mogen het Platform en/of de Website nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt, noch door Gebruikers, noch door enige andere persoon, tenzij met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Joboxx.

Indien een Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan Joboxx met onmiddellijke ingang zijn/haar registratie als Gebruiker stopzetten, zijn/haar profiel verwijderen, de toegang tot het Platform en de Website ontzeggen en alle andere maatregelen treffen die Joboxx in dat verband nodig of nuttig acht.

8. Intellectuele eigendom en licentie

8.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin met betrekking tot het Platform, de website waarop het Platform wordt aangeboden en alle daaraan verbonden of daartoe dienende creaties en werken exclusief toe aan Joboxx, ongeacht of Joboxx daarvoor een bescherming heeft beoogd en/of verworven en/of kan verkrijgen.

8.2. De Gebruiker erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten de uitsluitende eigendom van Joboxx blijven en dat hij/zij geen aanspraak kan maken op een volledige of gedeeltelijke overdracht ervan aan de Gebruiker.

8.3. De Gebruiker verkrijgt om niet (gratis) een tijdelijke, herroepbare en niet-overdraagbare licentie die hem/haar het recht verleent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van het Platform en de Website van Joboxx. Deze licentie blijft beperkt tot toegang en gebruik en verleent de Gebruiker niet het recht om de intellectuele eigendom(srechten) van Joboxx toe te eigenen, te kopiëren, door te geven, te wijzigen, of te ontleden, noch om ook maar iets te veranderen aan het Platform of de Website of de intellectuele eigendomsaanduidingen van Joboxx. De Gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die de reputatie van Joboxx of haar intellectuele eigendom aantast of schade kan toebrengen.

8.4. Bovendien moet alle intellectuele eigendom als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.

9. Termijn

Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op de relatie tussen Joboxx en de Gebruiker, vanaf het eerste gebruik van het Platform door de betrokken Gebruiker en zolang deze laatste als Gebruiker geregistreerd staat en zich niet definitief heeft uitgeschreven of afgemeld.

10. Niet-afwerving

10.1. Het is de Gebruiker verboden om tijdens de duur van het verlenen van de Dienst of een of meer Bijkomende Diensten zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en gedurende twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan een medewerker van Joboxx aan te werven, of een poging daartoe te ondernemen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks.

10.2. In geval van inbreuk op dit artikel door de Gebruiker, is deze per betrokken medewerker een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Joboxx van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van Joboxx op een hogere schadevergoeding wanneer zij bewijst een grotere schade te hebben geleden.

11. Naleving wetgeving

11.1. Joboxx handelt in overeenstemming met alle wettelijke regels, onder meer voor zover van toepassing de bepalingen voor bemiddelingsactiviteiten op de arbeidsmarkt, en respecteert de toepasselijke gedragscodes.

11.2. De Gebruiker dient zich te houden aan alle relevante wettelijke bepalingen. Hij mag het Platform enkel gebruiken voor geoorloofde en wettige doeleinden, en mits naleving van alle geldende regels, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) het verbod van discriminatie en de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens (GDPR).

12. Algemene bepalingen

12.1. Gehele en exclusieve overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Joboxx en de Gebruiker met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Dienst en de Bijkomende Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle vroegere afspraken, regelingen en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, die werden gesloten tussen Joboxx en de Gebruiker met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Dienst en de Bijkomende Diensten.

Iedere afwijking of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Gebruiker en Joboxx worden overeengekomen en zal enkel gelden tussen die betrokken Gebruiker en Joboxx.

12.2. Nietigheid of onafdwingbaarheid

Indien een van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van (de overige bepalingen van) de Algemene Voorwaarden. De betrokken bepaling wordt van rechtswege herleid tot het maximum toelaatbare onder de toepassing van de relevante dwingende wetsbepalingen.

12.3. Verzaking

Indien een partij geen beroep heeft gedaan op een bepaald recht of een recht tijdelijk niet heeft uitgeoefend, geldt dit niet als een afstand van dat recht door deze partij. De afstand van een recht moet steeds schriftelijk en expliciet worden overeengekomen.

12.4. Inbreuken. Schadebeding

Indien een Gebruiker een ernstige inbreuk begaat op deze Algemene Voorwaarden en dus op de contractsvoorwaarden tussen Joboxx en de Gebruiker, met inbegrip van de wettelijke verplichtingen die op de Gebruiker rusten:

 • wordt, indien de Gebruiker die inbreuk niet heeft rechtgezet of hersteld binnen 10 dagen na daarover door Joboxx in gebreke te zijn gesteld, de Overeenkomst van rechtswege ontbonden, met onmiddellijke uitwerking en met toepassing van een verbrekingsvergoeding van 10 % van het door de Gebruiker verschuldigde bedrag, met een minimum van tienduizend euro (EUR 10.000,00);
 • is de betrokken Gebruiker onherroepelijk een bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000,00) verschuldigd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht voor Joboxx om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst een grotere schade te hebben geleden;
 • zal de Gebruiker Joboxx integraal vrijwaren en schadeloos stellen voor alle nadelige gevolgen ondergaan door Joboxx of waarvoor een andere Gebruiker of een derde tegen Joboxx verhaal zoekt.

12.5. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en moeten worden toegepast en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

12.6. Forumbeding

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, of een contractuele of andere relatie die door deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Gent, voor zover deze geschillen niet minnelijk tussen de partijen geregeld kunnen worden.